Prijava Za kmeta Predstavitev sistema Skupina Novice Navodila dobavitelj Barcode

projektno delo z gospodarstvom

Polni naziv razpisa: Javni razpis projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - po kreativni poti do znanja 2016/2017 (215. javni razpis)

     

Naziv projekta v okviru razpisa: Vzpostavitev oskrbovalnega kroga z lokalno pridobljenim lesnim gorivom

Trajanje projekta: 1.4.2017 – 31.7.2017

Razreševan problem:
Slovenija spada z 1,185 milijona hektarov gozdov med najbolj gozdnate države v EU. Od tega je 73% gozdov v zasebni lasti. Z gozdom porastlo zemljišče družinskih kmetij v povprečju obsega 5,6 ha, nekmetijska gozdna zemljišča pa v povprečju 1,7 ha. Beležimo velike količine razpoložljive lesne mase razdeljene med zelo veliko lastnikov relativno majhnih količin. Na drugi strani je Slovenija v veliki meri odvisna od uvoza energije. Emisije CO2 stalno naraščajo, predvsem zaradi rasti prometa in industrije. Rešitev teh problemov se kaže v učinkovitejši rabi biomase, npr. lesa. Trg lesne biomase obstaja povsod, kjer obstajajo porabniki in kjer lastniki lahko gospodarijo s svojimi gozdovi. V Sloveniji beležimo preko 300.000 gospodinjstev, ki se morajo vsako leto oskrbeti z lesom za ogrevanje. Predvidevamo, da se bo število tovrstnih gospodinjstev še povečalo, kar sklepamo na osnovi zahtev Direktive 2009/28/ES.

Povečanje števila zahteva razvit podporni sistem za informiranje/naročanje/sledenje in fizično dostavo lesnega goriva na želeno lokacijo kupca, kar je neobstoječe. Drobni povpraševalci/gospodinjstva so tako prisiljeni iskati ponudnike manjših količin lesa za kurjavo sami. Na drugi strani manjši lastniki gozdov, ki bi to lahko nudili, ne obvladujejo trženja in priprave primernih logističnih enot sistema paletne dostave lesnega goriva do individualnih kupcev. Ker gre za poslovne modele prihodnosti, študentom manjkajo izkušnje in znanja iz opisanega področja. Na trgu so redki informacijski sistemi, ki bi lahko bili komunikacijska hrbtenica celotnega oskrbovalnega kroga z lokalno pridobljenim lesnim gorivom in bi služil tako ponudnikom, kot kupcem in trgovcem. Informacijski sistem za nastanek potrebuje načrt fizičnega sistema, ki ga bo podprl. Le-ta trenutno ne obstaja. Hkrati pa tudi drugi produkti kmetijske pridelave potrebujejo zelo podobno informacijsko podporo z razliko v fizičnem sistemu oskrbe.

Ključni rezultati projekta:

  • osvojene poklicno specifične kompetence na strani študentov;
  • izdelan posnetek stanja dogajanja na trgu lesnih goriv, ki vključuje tudi potencialne primere poslovne dobre prakse iz sorodnih področij lokalne samooskrbe.
  • izdelan načrt fizične zbirno-distribucijske mreže za lokalno samooskrbo z lesnim gorivom;
  • izboljšan programski paket za podporo izmenjavi informacij med partnerji znotraj zbirno-distribucijske mreže za lokalno samooskrbo – LONA.

Kaj je lona Kaj je LONA? Zakaj izbrati LONO? Kdo je sistem razvil? Kaj omogoča? Kaj s tem sistemom pridobim? je preprosta za uporabo? Ali je star računalnik dovolj? Ali mi nudite podporo in za kakšno ceno?
Kaj je LONA
Razvojna skupina
Opis projekta
Prijava v sistem